لوله ورزاب میبد

Bendrip Irrigation drip tape

بن دریپ محصولي قابل اعتماد و مقرون به صرفه جهت برخورداري از مزاياي استفاده از آبياري قطره اي رو سطحي و زير سطحي مي باشد. طراحي خاص بكار گرفته شده در بن دریپ باعث شده كه حتي در شرايط نامطلوب كيفيت اب مقاوم به گرفتگي بوده و يكنواختي جريان آب و مواد غذايي در طول دوره رشد حفظ گردد.
طراحي خاص بن دریپ به دو روش مانع از ايجاد گرفتگي در جريال سيال مي شود:

  • جريال فعال گردابي سيال كه مانع از رسوب املاح در مسير حركت سيال مي شود.
  • تغيير شكل مجراي خروجي با باز شدن لايه هاي مجاور كه منجر به خروج ذرات معلق درشت و پاكسازي مسير مي شود.

پيشنهاد استفاده از بن دریپ
نوار ابياري بن دریپ با ضخامت 150 ميكرون:
نسبت به سوراخ شدگي و فشار اب حساس بوده و در مناطقي كه بستر عاري از سنگ و خاشاك بوده باشد براي كاهش هزينه ها پيشنهاد مي گردد. اين نوع نوار جهت كشت هاي رو باز و زير مالچ مناسب مي باشد.
نوار آبياري بن دریپ با ضخامت 175 ميكرون:
در مناطقي كه بستر عاري از سنگ و خاشاك بوده براي كاهش هزينه ها توصيه مي گردد و نسبت به نوار 150ميكرون مقاوم تر بوده و نسبت به نوار 200 ميكرون مقرون به صرفه تر مي باشد.
نوار ابياري بن دریپ با ضخامت 200 ميكرون:
براي كساني كه در استفاده از ابياري قطره اي تازه كار هستند و براي محصولاتي كه دوره رشد طولاني دارند توصيه مي گردد و نسبت به نوار 250 ميكرون مقرون به صرفه تر مي باشد. ( قابليت استفاده مجدد را دارد)
نوار آبیاری بن دریپ با ضخامت 250 ميكرون:
ضخامت نوار باعث افزايش مقاومت مكانيكي آن در خاك هاي سنگي و پر خاشاك شده و قابل استفاده به صورت رو سطحي و زير سطحي مي باشد.( قابليت استفاده چند باره را دارد )