لوله ورزاب میبد

آبياري قطره اي يعني انتقال آب، مواد غذايي و شيميايي از طريق شبكه لوله ها و قطره چكان ها به نزديكي ريشه با توزيع يكنواخت و حفظ رطوبت خاك به منظور جذب حداكثري توسط گياه.
تحويل دقيق آب و مواد غذايي از مزاياي آبياري قطره اي مي باشد كه در آبياري سنتي اين امر هيچ گاه محقق نخواهد شد. اين بدان معني است كه كنترل سلامت محصول، افزايش بهره وري از آب و مواد غذايي، كاهش هزينه هاي توليد و سهولت برداشت محصول از مزاياي آبياري قطره اي مي باشد.
به طور كلي توليد كنندگان محصولات كشاورزي كه از آبياري غرقابي و شياري به آبياري قطره اي رو آورده اند موارد ذيل را تاييد و گزارش نموده اند:
• بهبودعملکرد محصول، کیفیت، و یکنواختی
• کنترل بهتر زمان برداشت و زمان فروش محصول
• کاهش مصرف آب
• کاهش مصرف انرژی
• کاهش هزینه مواد شیمیایی و کود
• كاهش هزينه توليد
• كاهش بيماري ها
• کنترل بهتر علف هرز
• استفاده بهتر از زمین های ناهموار
• افزايش سطح زير كشت در مناطقي كه آب عامل محدود كننده است
• کاهش اثرات زیست محیطی از رواناب و نفوذ مواد شیمیایی، کود، و نمک
اين ها از مزاياي استفاده از تكنولوژي آبياري تحت فشار ( آبياري قطره اي ) است كه براي همه توليد كنندگان محصولات كشاورزي قابل دسترس مي باشد.